LAKTAŠI, 5. juna – JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši raspisuje konkurs za prijem djece u predškolsku ustanovu za radnu 2023/2024. godinu.


Na cjelodnevni boravak u trajanju od 10 časova, primaju se djeca jasličkog uzrasta, starosti od 12 mjeseci do 3 godine i vrtićkog uzrasta, starosti od tri godine do polaska u osnovnu školu.
1 U Dječiji vrtić „Princeza Katarina Karađorđević“ Laktaši prima se:
– 11 djece jasličkog uzrasta,
– 5 djece vrtićkog uzrasta
2 U Dječiji vrtić „Zvjezdica“ Glamočani prima se:
– 10 djece jasličkog uzrasta
– 6 djece vrtićkog uzrasta.
3 U Dječiji vrtić „Bajka“ Aleksandrovac prima se:
– 5 djece jasličkog uzrasta,
– 2 djece vrtićkog uzrasta.
4 U Dječiji vrtić „Pčelica“ Veliko Blaško prima se
– 37 djece uzrasta od jedne do šest godina.

Uz zahtjev koji možete dobiti u Dječijem vrtiću „Princeza Katarina Karađorđević“ Laktaši, potrebno je priložiti:
1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija, bez obzira na datum izdavanja),
2. Potvrde o radnom statusu roditelja: potvrda o zaposlenju,
3. Kućnu listu,
4. Potvrda o prebivalištu iz CIPS-a
5. Ovjerene Fotokopije ličnih karata oba roditelja.
6. Dodatna dokumentacija (ukoliko postoji).

Po prijemu dostavlja se ljekarsko uvjerenje djeteta dobijeno na osnovu pregleda o fizičkom i psihičkom razvoju djeteta i laboratorijskih nalaza koji sadrže bris grla, bris nosa i nalaz stolice od strane nadležne zdravstvene ustanove.
Konkurs je otvoren do 15.06.2023.godine.

Prijave se primaju svakim radnim danom od 8 do 15 časova isključivo u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, ulica Mladena Stojanovića 3, u Laktašima.

Posebna napomena: Zahtjevi zaprimljeni prije konkursnog roka neće se uzimati u razmatranje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Komisija za prijem djece će izvršiti prijem na osnovu kriterija za prijem djece.
Rezultati Konkursa će biti objavljeni na oglasnim tablama organizacionih jedinica najdalje do 10.07.2023.godine.
Rok žalbe je 8 dana od datuma objavljivanja rezultata konkursa.
Ukoliko roditelj ne potvrdi prijem i ne potpiše Ugovor o boravku djece u predškolskoj ustanovi do 22.07.2023.godine smatraće se da je odustao od prijema i upisa djeteta u Centar.
Novoprimljena djeca polaze u vrtić 14.08.2023.godine.
Informacije koje se odnose na upis djece možete naći na oglasnim pločama u našim objektima ili dobiti na broj telefona 051/532-209

Direktor: Nataša Trninić