BA­NJA­LU­KA – Žal­be­no vi­jeće Me­ha­ni­zma za kri­vične su­do­ve u Ha­gu da­nas će obja­vi­ti ko­načnu pre­su­du ge­ne­ra­lu Rat­ku Mla­diću, ne­ka­daš­njem ko­ma­ndan­tu Gla­vnog šta­ba Voj­ske Re­pu­bli­ke Srpske, ko­ji je prvos­te­pe­nom pre­su­dom Ha­škog tri­bu­na­la osuđen na doživo­tnu ka­znu za­tvo­ra.

Kao što se i očeki­va­lo, dru­gos­te­pe­na pre­su­da Mla­diću iza­zva­la je ra­zličite rea­kci­je, pri­je sve­ga u BiH, ali i re­gi­onu.

S je­dne stra­ne, Srbi ugla­vnom tvrde da bi, da pos­to­ji prav­da, Mla­dić bio oslo­bođen, dok s dru­ge stra­ne Boš­nja­ci ugla­vnom is­tiču da je za Mla­dića sva­ka ka­zna ma­la i da očeku­ju da pre­su­da bu­de pot­vrđena, ali da bu­de osuđen i za op­tužbe ko­jih je prvos­te­pe­nom pre­su­dom oslo­bođen.

“Ako se bu­de za­sni­va­la na pra­vu i do­ka­zi­ma ko­ji su izve­de­ni na suđenju, on­da će ga oslo­bo­di­ti. Sve dru­go je po­li­tička odlu­ka”, re­kao je Dar­ko Mla­dić, sin ge­ne­ra­la Mla­dića.

I Mi­lo­rad Do­dik, pred­sje­da­va­jući Pred­sje­dniš­tva BiH, re­kao je da Tri­bu­nal u Ha­gu ni­je mjes­to prav­de i da ni­je uspio po­mi­ri­ti na­ro­de u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, jer je do­no­sio ra­zličite pre­su­de, te da će nažalost do­sa­daš­nja pra­ksa za­teći i ge­ne­ra­la Mla­dića.

“Mla­dića doživ­lja­vam kao voj­ni­ka, ne doživ­lja­vam ga kao ra­tnog zločin­ca, ka­ko žele da ga pred­sta­ve”, re­kao je Do­dik.

Ko­načna pre­su­da Mla­diću biće izrečena da­nas u 15 časo­va, a prvos­te­pe­nom pre­su­dom osuđen je na doživo­tni za­tvor uz obra­zloženje da je značaj­no do­pri­nio iz­vrše­nju ge­no­ci­da u Sre­bre­ni­ci i dru­gih ra­tnih zločina počinje­nih na te­ri­to­ri­ji BiH. Osuđen je po 10 od 11 tačaka op­tužni­ce. Oslo­bođen je op­tužbi za ge­no­cid u šest op­šti­na – Foča, Ključ, Ko­tor Va­roš, Pri­je­dor, San­ski Most i Vla­se­ni­ca. Žal­bu na pre­su­du uložili su i Tužilaš­tvo i Mla­dićevi bra­ni­oci.

“Ako bismo gle­da­li činje­nično sta­nje i ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze, on­da očeku­jem oslo­bađajuću pre­su­du. Nažalost, ima­jući u vi­du pra­ksu tog su­da i opis načina iz­vrše­nja tzv. kri­vičnog dje­la kroz tri UZP-a, on­da je za­is­ta vrlo ma­la vje­ro­va­tnoća da do to­ga dođe”, re­kao je Mi­lo­mir Savčić, pred­sje­dnik BO RS, po­djećajući da je Ha­ški tri­bu­nal Srbe osu­dio na 1.138 go­di­na ro­bi­je, a Boš­nja­ke na sa­mo 42 go­di­ne, is­to­vre­me­no na­gla­ša­va­jući da je pre­su­da­ma pre­ne­se­na po­ru­ka svi­ma na­ma ko­ji živi­mo ov­dje da ni­šta ni­je za­vrše­no.

I advo­kat To­ma Fi­la re­kao je da je pe­si­mis­ta po pi­ta­nju dru­gos­te­pe­ne pre­su­de Mla­diću te da je Sud u Ha­gu na­prav­ljen da po­kaže da su Srbi za sve kri­vi.

“Vi­deo sam žal­bu, raz­go­va­rao sam i sa si­nom ge­ne­ra­la Mla­dića, to je sa­vrše­na ar­gu­men­ta­ci­ja, ali ta ar­gu­men­ta­ci­ja je bi­la i na prvom suđenju”, re­kao je Fi­la.

S dru­ge stra­ne, Boš­nja­ci očeku­ju da će prvos­te­pe­na pre­su­da Mla­diću u naj­ma­nju ru­ku bi­ti pot­vrđena, ali i pro­ši­re­na na još se­dam op­šti­na za ko­je je oslo­bođen.

“To bi bi­la pra­vična pre­su­da međuna­ro­dnih kri­vičnih su­do­va, ali ima­mo određenih ze­bnji. Po­go­to­vo jer je pred­sje­da­va­juća Ape­la­ci­onog vi­jeća izni­je­la svo­je re­zer­ve o di­je­lu ge­no­ci­da u Sre­bre­ni­ci. Ali ci­je­nim da će u naj­ma­nju ru­ku bi­ti pot­vrđena prvos­te­pe­na pre­su­da”, re­kao je ne­da­vno Adil Osma­no­vić, po­sla­nik SDA u Pred­sta­vničkom do­mu par­la­men­ta BiH.

Pod­sjećanja ra­di, Mla­dić je uha­pšen u ma­ju 2011. go­di­ne, na­kon 12 go­di­na skri­va­nja u mjes­tu La­za­re­vo u Srbi­ji, a ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je izručen je u Hag. Suđenje je počelo u ma­ju 2012, a okončano 15. de­cem­bra 2016. go­di­ne. To­kom suđenja, Mla­dić je ne­gi­rao kri­vi­cu, a zbog lo­šeg zdrav­stve­nog sta­nja nje­go­va po­ro­di­ca i bra­ni­ci vi­še pu­ta su tražili da mu se omo­gući li­ječenje na slo­bo­di, ali Tri­bu­nal u Ha­gu to ni­ka­da ni­je do­zvo­lio.

Nezavisne