LAKTAŠI, 29. avgusta – Da­nas se u Srpskoj i BIH očeku­je pre­težno sunčano vri­je­me.

Laktaši

U ju­tar­njim časo­vi­ma i dio pri­je­po­dne­va u cen­tral­nim i is­točnim po­dručji­ma s ma­glom i nis­kom nao­bla­kom. Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 10 do 16, na ju­gu od 17 do 21, a naj­vi­ša dne­vna od 24 do 30, na ju­gu od 30 do 33 ste­pe­na Cel­zi­ju­sa.

 

 • Sa­ra­je­vo             24 ºC   sun­ce
 • Ba­nja­lu­ka            25 ºC   sun­ce
 • Bi­je­lji­na              25 ºC    sun­ce
 • Bi­hać                   24 ºC   sun­ce
 • Li­vno                    24 ºC  sun­ce
 • Mos­tar                  29 ºC  sun­ce
 • Ze­ni­ca                 24 ºC   sun­ce
 • Tre­bi­nje               27 ºC   sun­ce

Čet­vrtak

 • max  + 35 ºC
 • min.  +13 ºC

Pe­tak

 • max. + 30 C
 • min.  + 13 ºC