Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopštio je da će stare zdravstvene knjižice važiti do kraja ove godine, te poziva osiguranike da do tada preuzmu svoje elektronske kartice.

Budući da je svoju e-karticu preuzelo 740.000 osiguranika, što je gotovo 80 odsto, stvoreni su uslovi da se odredi rok važenja stare zdravstvene knjižice, saopšteno je iz Fonda. Stara zdravstvena knjižica moći će da se upotrebljava do kraja ove godine, odnosno osiguranici koji još nisu preuzeli svoju e-karticu trebalo bi da to učine do 31. decembra.

Ovo je, između ostalog, predviđeno i Pravilnikom o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i elektronskoj zdravstvenoj kartici koji stupa na snagu 1. juna.

Fond je i nakon poziva osiguranicima da preuzimaju svoju e-karticu ostavio mogućnost da se uporedo koristi i stara zdravstvena knjižica, a sve s ciljem da se izbjegne nagli prelazak na ovu novinu, da bi se ostavilo dovoljno vremena za preuzimanje nove kartice, te kako bi se osiguranici na što jednostavniji način prilagodili novom načinu provjere statusa osiguranja.

Prve e-kartice uručene su još 2020. godine, ali je zbog pandemije proces podjele kartica bio usporen, te je od prošle godine počela intenzivnija podjela.

Novim Pravilnikom je predviđeno da elektronske zdravstvene kartice koje se budu izrađivale od 1. juna imaju rok važenja 10 godina, umjesto sadašnjih pet godina, dodaje se u saopštenju.

Što se tiče elektronskih kartica koje su ranije štampane, budući da nema tehničkih prepreka, u slučaju da ne budu oštećene, da nije došlo do promjene ličnih podataka i slično, nema razloga da se i one ne koriste i nakon roka važenja koji je na njima naveden.

Prvobitni rok od pet godina važenja e-kartica postavljen je, prvenstveno, jer je to bio period garantog roka samog projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema /IZIS/, koji uključuje sve elemente, poput nabavke hardvera, softvera, štampanja e-kartica i slično.

– Tako da su se sada stvorili uslovi da rokovi važenja e-kartica traju mnogo duže, kako novih, tako i starih e-kartica, odnosno koje su štampane prije 1. juna. O eventualnom produženju roka važenja starih e-kartica trebalo bi, takođe, da se donese i odgovarajuća odluka – dodaje se u saopštenju.

Elektronska kartica služi da pacijent bude identifikovan u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu /IZIS/, da se na osnovu nje ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i provjeri status osiguranog lica.

Za razliku od stare zdravstvene knjižice, elektronske kartice se ne ovjeravaju.

U javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj implementiran je IZIS koji pored upotrebe elektronske kartice podrazumijeva i upotrebu elektronskog kartona, e-recepta, e-uputnice.

RTRS