LAKTAŠI, 15. aprila  – Da­nas će u BiH bi­ti pre­težno oblačno vri­je­me sa sla­bom ki­šom.

U po­sli­je­po­dne­vnim časo­vi­ma u Her­ce­go­vi­ni će bi­ti i lo­kal­nih pljus­ko­va. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha između 2 i 6°C, a na ju­gu do 10°C. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između 7 i 14°C, na ju­gu do 20°C.

Sa­ra­je­vo              +  10 ºC

Ba­nja­lu­ka             +  10 ºC

Bi­je­lji­na               +  10 ºC

Bi­hać                   +  10 ºC

Li­vno                    + 10 ºC

Mos­tar                 +  17 ºC

Ze­ni­ca                  + 9 ºC

Tre­bi­nje               + 16 ºC

 

Nezasvisne