LAKTAŠI, 21. decembra – Na osnovu člana 119. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) člana 21. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Laktaši, (”Službeni glasnik opštine Laktaši”, broj: 4/11, 7/11, 8/11, 9/11, 3/12, 6/12, 2/13, 7/13, 8/13, 1/14, 2/14, 4/14 i 5/14), Pravilnika o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Laktaši, broj: 08-12-16/14 od 22.09.2014. godine, Pravilnika o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Laktaši, broj: 08-12-17/14 od 25.09.2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Laktaši, broj: 08-12-22/14 od 18.11.2014. godine, Načelnik opštine Laktaši raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta
u Opštinskoj upravi opštine Laktaši

I
U Opštinsku upravu opštine Laktaši prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u svojstvu službenika:

U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove:
1. Viši stručni saradnik za pravne poslove ……………………………………1 izvršilac

U Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj:
2. Samostalni stručni saradnik za upravljanje razvojem i
evropske integracije……………………………………………………………………….1 izvršilac
3. Stručni saradnik – administrator informacionog sistema……… 1 izvršilac

II – Opis poslova:
1. Viši stručni saradnik za pravne poslove:
vodi upravni postupak i priprema prvostepeno rješenje iz nadležnosti Odjeljenja, izrađuje nacrte odluka iz stambeno-komunalne oblasti, učestvuje u izradi nacrta programa uređenja građevinskog zemljišta, učestvuje u obradi zahtjeva za privatizaciju stanova, poslovnih prostora i garaža, učestvuje u izradi odluka i drugih akata (ugovora) koji se odnose na utvrđivanje visine zakupnine za korištenje stanova, poslovnih prostora i garaža i prati realizaciju ugovora o zakupu stanova, poslovnih prostora i garaža kojima upravlja Opština, učestvuje u svim poslovima vezano za zajednicu etažnih vlasnika (registracija, imenovanje privremenog zastupnika i dr.), učestvuje u radu stručnih komisija, učestvuje u pripremi i prati realizaciju imovinsko-pravnih poslova vezanih za realizaciju projekata iz nadležnosti Odjeljenja, učestvuje u pripremi ugovora po provedenoj proceduri javne nabavke iz svoje nadležnosti, priprema dokumentaciju za raspisivanje i provođenje konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u zakup radi postavljanja privremenih objekata, pribavlja tehničku i drugu dokumentaciju za privremeno zauzimanje javnih površina, prikuplja podatke na terenu za privremeno zauzimanje javnih površina, vrši obračun naknade, izrađuje rješenja o dodjeli javnih površina radi obavljanja dopuštenih djelatnosti i vodi evidenciju o izdatim rješenjima, priprema dokumentaciju za dodjelu javnih površina na privremeno korišćenje putem javnog oglasa i učestvuje u postupku dodjele, izrađuje rješenja o dodjeli kućnog broja, izrađuje rješenja o naknadi za korišćenje javnih površina i oglasnih medija iz nadležnosti Odjeljenja, vrši obračun i izrađuje rješenja o komunalnoj naknadi, ažurira bazu podataka komunalne naknade, priprema akta o davanju saglasnosti na cijene komunalnih usluga koje donosi Načelnik opštine, utvrđuje obaveze iz svoje nadležnosti i blagovremeno dostavlja evidenciju Odsjeku za računovodstvo, sarađuje sa Odsjekom za računovodstvo u postupku sravnjenja obaveza i potraživanja, sarađuje sa referentom za naplatu potraživanja i kompletira dokumentaciju dostavljenu od Odjeljenja za finansije, te istu dostavlja Kabinetu Načelnika opštine na utuživanje, izdaje uvjerenja u oblasti o kojima vodi službenu evidenciju, prati propise iz djelokruga rada Odjeljenja, odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova, odgovara za ispravnost i održavanje sredstava rada,
sačinjava izvještaj o radu i dostavlja ga načelniku Odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

2. Samostalni stručni saradnik za upravljanje razvojem i evropske integracije:
izrađuje i predlaže aktivnosti i projekte usmjerene u pravcu razvoja Opštine, radi na formiranju baze podataka i razvijanju tipskih dokumenata za praćenje i realizaciju Strategije razvoja i projekata definisanih u Strategiji, izvještava o implementaciji usvojene Strategije, prikuplja nove prijedloge za ažuriranje Strategije, učestvuje u izradi strateških dokumenata Opštine, učestvuje u pripremi razvojnih projekata za donatore, sarađuje sa opštinskim i republičkim organima, međunarodnim organizacijama, te drugim organizacijama, agencijama i udruženjima koja se bave problematikom ekonomskog razvoja, priprema programe obuke i organizuje obuku za različite kategorije lica u oblasti privrede, preduzetništva, projekt menadžmenta, evropskih integracija, predlaže i priprema promotivni materijal o značaju investicionih ulaganja i promovisanju koncepta društveno odgovornog poslovanja prema lokalnim zajednicama, predlaže i priprema nastupe na prezentacijama i promocijama iz oblasti ekonomskog razvoja, sarađuje sa stručnim i drugim institucijama na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou po pitanju fondova Evropske unije, pruža tehničku pomoć organizacionim jedinicama Opštinske uprave za učešće u pojedinim programima EU i podržava aktivnosti na razvoju njihovih kapaciteta, implementira prekogranične, međunarodne i druge projekte EU, odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova, odgovara za ispravnost i održavanje sredstava rada, sačinjava izvještaj o radu i dostavlja ga šefu Odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

3. Stručni saradnik – administrator informacionog sistema:
obavlja poslove uvođenja i održavanja informacionog sistema, otklanja sve hardverske i sistemske softverske smetnje i kvarove, održava i kontroliše bazu podataka, uređuje Back-up file-ove koji sačinjavaju bazu podataka i odgovoran je za njihovu sigurnost, održava mrežne i sigurnosne komponente, vodi i održava kartone evidencije za sve radne jedinice, svakodnevno kontroliše tehničku ispravnost sistema za video nadzor, vrši edukaciju zaposlenih, obavlja poslove vezane za ažuriranje Web stranice,odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova, odgovara za ispravnost i održavanje sredstava rada, obavlja tehničke poslove i učestvuje u koordiniranom provođenju i unapređenju sistema upravljanja kvalitetom, sačinjava izvještaj o radu i dostavlja ga šefu Odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.
III – Opšti uslovi :
Opšti uslovi za kandidate su:
1. da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave i
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

IV – Posebni uslovi
Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
1. Viši stručni saradnik za pravne poslove:
– Viša stručna sprema pravnog smjera ili prvi ciklus studija sa
najmanje 180 ECTS bodova,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i
– poznavanje rada na računaru.
2. Samostalni stručni saradnik za upravljanje razvojem i evropske integracije:
– VSS, fakultet ekonomskog ili prirodnog smjera,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– poznavanje engleskog jezika i
– poznavanje rada na računaru.
3. Stručni saradnik – administrator informacionog sistema:
– SSS (IV) tehnička škola, škola informatičkog smjera ili gimnazija,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

V – Nespojivost i sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je to propisano članom 151. i 151a. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13).

VI – Potrebni dokumenti
Kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. prijavu,
2. biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,
3. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
4. izvod iz matične knjige rođenih,
5. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
6. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
7. ovjerenu ličnu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
8. diploma o traženoj stručnoj spremi,
9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
10. uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
11. dokaz o poznavanju engleskog jezika (radno mjesto tačka I podatčka 2.),
12. dokaz o poznavanju rada na računaru (radno mjesto tačka I podatčka 1. i 2.),
13. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju nespojivosti i sukoba interesa, kako je to navedeno u tački V konkursa.

Svi dokumenti koje kandidati dostave moraju biti originali ili ovjerene foto-kopije.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Laktaši će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII – Rok za podnošenje prijava
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne novine”.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka biti objavljen i na zvaničnoj WEB stranici Opštinske uprave opštine Laktaši.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava opština Laktaši, Kabinet Načelnika opštine, Ul. Karađorđeva br.56, sa naznakom ”Komisija za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Laktaši”.

Broj: 08-120-149/14 N A Č E L N I K
Datum: 10.12.2014. godine
L a k t a š i Miroslav Kodžoman