LAKTAŠI, 31. oktobra – Kоnkurs zа dоdјеlu stipеndiја učеnicimа srеdnjih škоlа sа pоdručја оpštinе Lаktаši, rаspisаn је 31.10.2014. gоdi

Stipеndisti kојi su ispunili uslоv zа prоdužеnjе stipеndiје dužni su dоstаviti pоtrеbnа dоkumеntа nајkаsniје dо 21. nоvеmbr

Infоrmаciје о stipеndirаnju mоgu sе dоbiti u kаncеlаriјi brој 38 opštinske uprave Laktaša.

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЛАКТАШИ           

Начелник

Број: 08-67- 172/14

Датум: 31.10.2014. године

 

На основу члана 47. Статута Општине Лакташи (”Службени гласник Општине Лакташи”, бр. 5/05, 9/05, 4/08, 4/12, 2/13 и 3/14) и члана 3. Одлуке о додјели стипендија ученицима средњих школа (”Службени  ласник Општине Лакташи”, бр. 9/13), Начелник општине Лакташи,  дана 31.10.2014. године   р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

за додјелу стипендија средњошколцима са  подручја општине Лакташи

 

Право на стипендирање имају:

–          добитници дипломе ”Вук Караџић” (за 1. разред);

–          одлични ученици у свим разредима основне школе са одличним успјехом у средњој школи (од 2. разреда);

–          талентовани ученици;

–          ученици дефицитарних занимања (обућар, зидар, вариоц, димњачар и кројач);

–          дјеца РВИ од I до IV категорије инвалидности и дјеца палих бораца.

Општи услов за додјелу стипендије је пребивалиште ученика и родитеља на подручју општине Лакташи најкраће двије године прије подношења захтјева по Конкурсу.

Учесници конкурса дужни су уз пријаву – молбу доставити:

–          увјерење о пребивалишту подносиоца молбе од Полицијске станице Лакташи/ЦИПС (пребивалиште на подручју општине Лакташи најкраће 24 мјесеца прије подношења Молбе за додјелу  стипендије);

–          копију личне карте једног родитеља (aко је издана најмање 24 мјесеца прије предаје   молбе) или увјерење о пребивалишту родитеља (ЦИПС);

–          кућну листу,

–          фотокопија текућег рачуна родитеља.

Посебни  документи:

–          увјерење о уписаној средњој школи-разреду;

–          свједочанство из основне школе, диплома ”Вук Караџић”;

–          свједочанство претходног разреда средње школе (за више разреде  средње школе);

–          за таленте одговарајући документи који то потврђују (дипломе, признања);

–          за ученике кориснике породичне инвалиднине рјешење о статусу (за  дјецу РВИ-а

од I до IV категорије  инвалидности и дјецу палих бораца).

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се Начелнику општине Лакташи, са назнаком  ”Конкурсстипендије”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс је отворен до 21. новембра.