LAKTAŠI, 11. juna – Stanje kvaliteta vazduha u Republici Srpskoj nije alarmantno, a znatni pomaci na poboljšanju učinjeni su uređivanjem oblasti zaštite vazduha i izdavanjem ekoloških dozvola za postrojenja za sagorjevanje, rečeno je Srni u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarsto i ekologiju Republike Srpske.
“Imajući u vidu da je zaštita životne sredine u cijelosti jedno od važnijih poglavlja u procesima pridruživanja EU, nema sumnje da će se intenzivirati mjere koje se odnose i na kvalitet vazduha u cjelini i postepeno pooštravati mjere emisija u vazduh zagađujućih materija iz velikih stacionarnih postrojenja, vodeći pri tome računa i o ekonomskom i socijalnom aspektu Republike Srpske”, rekli su u Ministarstvu.

panorama_4002_v

Time će biti spriječeni i evidentni pritisci na kvalitet vazduha, posebno u zimskom periodu, odnosno u periodu intenzivnijeg loženja, dodali su iz Ministarstva.

“Osim toga, u posljednje vrijeme se intenzivnije radi na realizaciji projekata grijanja iz obnovljivih izvora, kao i projekata koji kao energent koriste drvnu biomasu, čime se znatno utiče na smanjenje opterećenja vazduha u zimskom periodu, a ulažu se i napori da se spriječe gužve i zastoji u saobraćaju”, istakli u resornom ministarstvu.

S ciljem sprečavanja i smanjenja opterećenja i zagađenja životne sredine, uključujući i vazduh, u Ministarstvu kažu da se pristupilo izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha, između ostalog, zbog sprovođenja načela “zagađivač plaća”, jednog od osnovnih načela zaštite životne sredine, koji podrazumijeva plaćanje naknade.

U Ministarstvu su ocijenili da je generalno vazduh najviše opterećen u područjima gdje je zastupljena industrija, te područjima u kojima se stvaraju gužve i zastoji u saobraćaju.

“Prema podacima i zvaničnih izvještaja o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srpskoj, pripremljenih od Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske, stanje kvaliteta vazduha nije alarmantno, posebno ne na način da je ugroženo ljudsko zdravlje ili da je smrtnost stanovništa povećana usljed lošeg stanja kvaliteta vazduha”, naveli su u Ministarstvu.

Iz Ministarstva navode da se putem izdatih ekoloških dozvola za postrojenja, kojima se propisuju mjere za zaštitu svih segmenata životne sredine, vrši kontrola emisija zagađujućih materija u vazduh, te monitoring zagađujućih materija u svim dijelovima životne sredine i uspostavlja inspekcijska kontrola nad izvršavanjem mjera iz ekološke dozvole.

“S ciljem uspostavljanja, održavanja i unapređenja jedinstvenog sistema upravljanja kvalitetom vazduha na teritoriji Republike Srpske donesen je i Pravilnik o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha, kojim su propisane granične vrijednosti emisija zagađujućih materija”, rečeno je Srni u Ministarstvu.

U Ministarstvu kažu da su ovim pravilnikom propisane i opšte granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije koje se očekuju na osnovu tehnoloških procesa, a koje se utvrđuju na mjestu ispusta iz stacionarnog izvora.

Kada je riječ o informacijama Svjetske zdravstvene organizacije prema kojima je BiH po svim parametrima najzagađenija zemlja u Evropi, u Ministarstvu napominju da te informacije ne preciziraju na osnovu kojih podataka je konstatatovano stanje o kvalitetu vazduha, kao i dijelove BiH koji su najzagađeniji.