LAKTAŠI, 12. jula – JZU Dom zdravlja ”Dr Mladen Stojanović” Laktaši sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranih i neosiguranih lica sa teritorije opštine Laktaši, kao i lica sa drugih teritorija ako za to postoji želja i potreba. Primarna zdravstvena zaštita predstavlja najviši nivo zdravstvene zaštite stanovništva, a ogleda se kroz promociju zdravlja, prevenciju bolesti, liječenje, te rehabilitaciju oboljelih i onesposobljenih.

dom zdravlja

U ordinaciji porodične medicine obavlja se prvi pregled, kontrolni pregled, savjetovanje, mali hirurški zahvati, te upućivanje na laboratorijske i druge dijagnostičke pretrage.

Tokom cijele godine osigurava se kontinuiranost i dostupnost zdravstvene zaštite iz primarnog nivoa i neke usluge iz sekundarnog nivoa. Kako bi se zdravstvena zaštita približila korisniku i omogućila dostupnost sekundarne zdravstvene zaštite, u Domu zdravlja organizovane su specjalističke, konsultativne usluge sekundarnog nivoa: interniste, hirurga, ORL, dermatologa, ortopeda, kardiologa.

Dom zdravlja vodi brigu o promociji zdravlja i preventivnim programima kroz preventivne preglede stanovništva, te sistematske preglede djece. Provodi se kontinuirana kontrola kvaliteta zdravstvene zaštite.

Na području opštine Laktaši nalaze se dva savremeno opremljena centra i to: Centar za fizikalu terapiju smješten u Trnu i Centar za dijalizu u Laktašima.

Internacionalni dijalizni centar izgrađen je po modelu javno – privatnog partnerstva, između Vlade Republike Srpske, opštine Laktaši i Internacionalnog dijaliznog centra. Centar je opremljen vrhunskom hemodijaliznom opremom i sistemom za preradu vode i raspolaže sa 18 hemodijaliznih mašina. Koristeći ukupne kapacitete može pružiti usluge za 160 pacijenata, a godišnje obavlja preko 14.000 tretmana.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, Odjeljenje V– Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima posttraumatskim i postoperativnim stanjima, lociran je u Slatini i sa banjom Slatina čini jedinstven kompleks (www.zotovicbl.com).

U objektu smještenom u banjskom kompleksu Slatine obavljaju se zdravstvene usluge:

  • rehabilitacija pacijenata za upalni, degenerativni, vanzglobovni reumatizam i metaboličke bolesti kosti i zglobova
  • rehabilitacija posttraumatskih stanja
  • rehabilitacija pacijenata nakon operativnih zahvata na lokomotornom aparatu – ugradnje vještačkih zglobova kuka i koljena
  • rehabilitacija pacijenata nakon operacije diskus hernije
  • rehabilitacija pacijenata sa sportskim povredama
  • rehabilitacija neuroloških pacijenata.

U Laktašima i okolini zdravstvene usluge pruža i veći broj privatnih ambulanti i stomatoloških ordinacija, laboratorija i apoteka.

 

Izvor: Opština Laktaši