LAKTAŠI, 09. jula – U cilju ažuriranja katastarskih planova i utvrđivanja stvarnog i činjeničnog stanja , u dijelu vodnog pojasa rijeke Vrbas, pozivaju se svi imaoci prava na nepokretnosti u katastarskim opštinama: Laktaši, Miloševci, Milosavci, Petoševci i Čardačani, da u periodu od 01. jula do 20. jula 2019. godine, izvrše propisno obilježavanje svojih imanja za potrebe geodetskog snimanja (dopunskog premjera), u svrhu uređenja imovinsko-pravnih odnosa i osnivanja katastra nepokretnosti.

katastar

Imaoci prava su, prema Zakonu o premjeru i katastru nepokretnosti, dužni, da o svom trošku, u navedenom periodu obilježe granice svojih imanja, vidljivim i trajnim biljegama oblika i dimenzija propisanim prema članu 11 Pravilnika o snimanju detalja.

Nepokretnosti koje su obuhvaćne ovim dopunskim geodetskim premjerom, navedenu su u spiskovima parcela po katastarskim opštinama i prikazane su na grafičkom prilogu, koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Geodetsko snimanje obilježenih granica parcela, na terenu će se simultano odvijati u periodu od 01. jula do 31. jula 2019. godine.

Vlasnici koji, u navedenom roku, ne obilježe granice svojih imanja na propisan način, prema važećem Zakonu o premjeru i katastru nepokretnosti Republike Srpske, rizikuju da njihova imanja ne budu uknjižena u katastarskim evidencijama, odnosno rizikuju da se na njihovoj imovini izvrši upis državne svojine.

Stručnu pomoć pri obilježavanju granica svojih imanja, kao i geodetsko snimanje obilježenih granica parcela, u navedenim periodima, pružaće bez naknade geodetski stručnjaci: Ivanović Stanislav 065/577-075 i Jović Slavenko 065/429-598.