LAKTAŠI, 29. maja – Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) III upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem.

civilna-zastita-kim

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

civilna zaštita

Glavni cilj projekta na lokalnom nivou je da pomogne domaćim akterima u izradi i sprovedbi integrisane lokalne razvojne strategije. Takođe, neoophodna je i snažna participacija građana i lokalne zajednice, gdje organizacije civilnog društva predstavljaju važnu kariku u procesima informisanja i motivisanja građana da aktivno učestvuju u razvojnim procesima, od utvrđivanja razvojnih potreba i prioriteta do nadgledanja nad sprovedbom razvojnih procesa i intervencija, rezultata i njihovih efekata na život građana.

Prvo rangirani projekat tokom evaluacije će biti podržan sa 7,000 KM,
Drugo rangirani projekat tokom evaluacije će biti podržan sa 4,500 KM,
Treće rangirani projekat tokom evaluacije će biti podržan sa 3,000 KM.

Rok za predaju projektnih prijedloga je: 07.06.2019. godine do 15.00 časova.
Detaljnije informacije o javnom pozivu se mogu preuzeti sa sljedećeg linka: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=55933