LAKTAŠI, 4. marta – Na osnovu Pisma sporazuma potpisanog između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Opštine Laktaši o implementaciji projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini – faza II“, Načelnik opštine raspisao je Direktni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice.


Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata u partnerskim mjesnim zajednicama je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, a finansira Vlada Švicarske i Švedske u saradnji sa Opštinom Laktaši.

Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. godine, jeste unapređenje kvaliteta života građana zroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.

Učešće u ovom pozivu je usmjereno isključivo na partnerske mjesne zajednice i to: MZ Kriškovci, MZ Drugovići, MZ Jaružani, MZ Slatina i MZ Maglajani.

Cilj ovog direktnog poziva je podrška realizaciji lokalnih prioriteta koji su definisani putem organiziranih foruma građana u gore navedenim partnerskim mjesnim zajednicama.

Maksimalna vrijednost projekata može biti 30.800 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Opštine Laktaši u skladu s postotkom sufinansiranja). Vrijednost projekta može biti i veća ukoliko MZ imaju osigurana sredstva iz drugih izvora.

Minimalna vrijednost projekta je 26.000 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Opštine Laktaši, a u skladu s postotkom sufinansiranja).

Direktni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice traje od: 01.03.2022. godine do 21.03.2022. godine.

Projektna aplikacija da bii bila uzeta u razmatranje mora ispunjavati administrativne procedure. Administrativni preduslovi podrazumijevaju da aplikacija sadrži sljedeće:

– Prilog 1 – Prijedlog projekta,

– Prilog 2 – Pregled budžeta

– Prilog 3 – Matrica logičkog okvira,

– Prilog 4 – Plan aktivnosti i

– i drugu dokumentaciju detaljno obrazloženu u Smjernicama za podnošenje prijedloga projekta.

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtijevanom dokumentacijom se dostavlja u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ druga faza, tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:30 do 15:30 sati, na adresu: Opštinska uprava opštine Laktaši, Odsjek za lokalni razvoj, Karađorđeva 56, 78250 Laktaši.

Rok za predaju projekata je 21.03.2022. godine do 15:30 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti lično dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka.

NAPOMENA: Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom na Direktni poziv mogu se dobiti pozivom na broj: 051/334-213 i 051/334-211.