LAKTAŠI, 20. novembra – U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti javnost i ustanove na potrebu zaštite maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. novembra 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta.

Obilježavanjem ovog dana se žele podsjetiti institucije, udruženja koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ona temelj izgradnje naprednog društva.

Osnova za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade te odrastaju sa spoznajom o međuzavisnosti svih živih bića. Nažalost, u različitim dijelovima svijeta djecu omalovažavaju, iskorištavaju kao radnu snagu, prisiljavaju na sudjelovanje u ratnim sukobima s oružjem ili prisiljavaju na prostituciju.

Alarmantni su podaci da je u zadnjih deset godina preko 2 milijuna djece poginulo u ratovima. Od posljedica rata 10 miliona djece iz cijelog svijeta ima teška psihička oštećenja, 30 miliona djece živi u ratnim područjima, a u 26 zemalja svijeta djeca ispod 15 godina su aktivni vojnici.

Vlade i organizacije za zaštitu djece zato imaju velik i težak zadatak osigurati svoj djeci na svijetu život dostojan djeteta. Život u kojem će se poštovati osnovna dječja prava, život u kojem će djeca biti samo djeca.

U skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda osnovna dječja prava su;
– pravo na preživljavanje (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard)
– razvojno pravo (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet)
– pravo sudjelovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama)
– pravo zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Konvencija o pravima djeteta propisuje da:
– Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije;
– Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zdravstvene zaštite te zdravstvene preventive i medicinske njege;
– Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Jednako tako mora im se  osigurati posjet školama koje bi ih mogle     dalje obrazovati;
– Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim manifestacijama;
– Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, slobodno izražavanje mišljenja i pravo da budu saslušani;
– Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili skrbnici ne smiju primjenjivati silu ,a zlostavljanje je zabranjeno;
– Djeca i mladi imaju pravo primanja posebne pomoći i zaštite u ratu i izbjeglištvu;
– Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i od seksualnog zlostavljanja;
– Djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima, te kontakt s oba roditelja ukoliko oni žive razdvojeno;
– Djeca i mladi invalidi, imaju pravo na posebnu potporu kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu.