LAKTAŠI, 25. juna – Divlje deponije su nelegalna odlagališta koja zauzimaju mali prostor i sadrže ograničene količine otpada, a najčešće se formirane neposredno uz put u blizini naseljenog mjesta, a vrlo čest slučaj je da se otpadni materijal deponuje uz korito rijeke, ili u napuštenim pozajmištima kamena i šljunka, kao i na zemljištu koje nije u privatnom vlasništvu. Po konfiguraciji terena, uglavnom su to strme padine na kojima se vrlo teško može organizovati čišćenje i odvoz deponovanog materijala. U većini slučajeva, otpad se naprosto baca niz strmine kraj puta ili u rijeku. Takve deponije nisu ograđene, tako da se na takvim mjestima često mogu vidjeti domaće životinje, ptice ljudi, te glodari i insekti.
brezicani1

Divlja odlagališta koja prvobitno imaju vizuelan loš efekat mogu na više načina ugroziti zdravlje ljudi koji preturaju po takvom odlagalištima ili okolnog stanovništva, kao i zagađenje vazduha, vode i zemljišta. Te divlje deponije se redovno zapale, pa osim jasne opasnosti koju požar predstavlja za susjedna područja, uključujući štetu od velikih šumskih požara, dim koji potiče od otpada koji gori vrlo vjerovatno sadrži otrovne materije štetne za zdravlje stanovništva. Zdravstveni i sigurnosni rizik tiče se mogućeg širenja bolesti i infekcija zbog prisustva mogućih prenosnika zaraze (muhe, glodari, ptice, zivotinje,…) na divljem odlagalištu. Mogući zdravstveni rizik za ljude je znatan, posebno kod stanovništva koja žive u blizini ovakvih deponija, tj. kontaminacija okolnog stanovništva vodom, vazduhom i hranom.

Divlje deponije su potencijalni zagađivači vazduha, vode (površinske i podzemne) i zemlje.

Problem divljih deponija bio je prisutan u svim opštinama regije Banja Luka, a to su: Banja Luka, Gradiška, Kneževo, Kotor Varoš, Laktaši, Prnjavor, Srbac i Čelinac.

Kad je u pitanju naša opština, možemo primjetiti da se povodom divljih deponija preduzimaju ozbiljne mjere. Naime, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, opštine Laktaši, izdalo je nalog za sanaciju degradiranih poljoprivrednih površina i zemljišta, koje će obaviti Komunalno preduzeće „Komunalac“, Laktaši.
voj-deponija-na-Fruskoj-gor
Površine koje su predviđene za sanaciju su: deponije u Drugovićima, Krnetama, Mrčevcima, Jablanu, Riječanima (kod stadiona), Adi i Lugu.
Planirano je da se na gore navedenim lokacijama, ukloni otpad, te da se isti transportuje na deponiju otpada u Ramiće, i da se na očišćena mjesta postave table sa znakom upozorenja i zabrane bacanja otpada.
Svi radovi bi trebali biti završeni do 12. Jula, 2018. godine.
Izvor:
Opština Laktaši
http://www.dep-ot.com