Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2022. godinu i Odluke Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Projekat, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 1000 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

Prijave, odnosno pismeni zahtjevi se podnose organu uprave nadležnom za boračko invalidsku zaštitu opštine.
Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokaze:
– Rješenje nadležnog organa o statusu RVI ili člana PPB sa utvrđenim pripadajućim pravima, uz uslov da je aktivni korisnik,
– Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
– Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije ne stariji od 6. mjeseci od podnošenja zahtjeva za korištenje banjske rehabilitacije.
Nepotpune i neblagovremene zahtjeve nadležni organ opštine neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Rok za dostavljanje pismenog zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „GLAS SRPSКE“, ili od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine.

Javni poziv objavljen je 28.03.2022. godine na oglasnoj tabli Opštine Laktaši