LAKTAŠI.13.januara-  Putnu mrežu magistralnih i regionalnih puteva Republike Srpske čini 1.764,358 km magistralnih i 2.104,826 km regionalnih puteva što ukupno iznosi 3.869,184 km, kojim na osnovu Zakona o javnim putevima upravlja Javno preduzeće ”Putevi Republike Srpske”. Ovu osnovnu putnu mrežu uvećava i 227,54 km ostalih puteva koji su posebnim odlukama Vlade RS proglašeni bitnim za funkcionisanje ukupnog saobraćaja na teritoriji Republike Srpske i predati Javnom preduzeću na upravljanje.

U cilju što efikasnijeg djelovanja zimske službe i stvaranja što povoljnijih uslova za odvijanje saobraćaja u zimskom periodu, putna mreža magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srpskoj podijeljena je na 14 oblasti, koje prema ugovorima održavaju specijalizovana preduzeća za održavanje puteva.

putna sluyba

Prema Pravilniku o održavanju javnih puteva i objekata (”Službeni glasnik RS”, br.23/05), zimski period održavanja puteva obuhvata period od 15. novembra tekuće godine do 15. marta naredne godine, s tim da zavisno od vremenskih prilika i meteoroloških prognoza taj period zimskog održavanja može početi prije, odnosno, završiti kasnije.

Putevi su za zimsko održavanje podijeljeni po prioritetima, koji se određuju prema slijedećim kriterijumima:

 • prosječan godišnji dnevni saobraćaj;
 • rang puta prema postojećoj klasifikaciji;
 • poseban značaj puta u regionu;
 • zahtjevani nivo standarda zimskog održavanja.

Pravilnik o održavanju javnih puteva i objekata predvidio je da se na osnovu značaja i intenziteta saobraćaja na putu obezbjeđuju prioriteti za obezbjeđenje prohodnosti puteva, i to:

 • na putevima prvog prioriteta ne smije biti prekida saobraćaja;
 • na putevima drugog prioriteta može doći do prekida saobraćaja samo u vrijeme uklanjanja smetnji, ali ne duže od šest časova u toku 24 časa;
 • na putevima trećeg prioriteta , prohodnost se uspostavlja nakon prestanka padavina, a najkasnije u roku od 72 sata;
 • na ostalim putevima prohodnost saobraćaja se obezbjeđuje zavisno od potreba i raspoloživih kapaciteta.

U vrijeme zimskog održavanja putne mreže organizovana su dežurstva ekipa za održavanje puteva, a pripravnost je podijeljena na tri stepena i zavisi od najavljenih vremenskih prilika.

zima-automobil

Pred početak zimske sezone usvaja se ”Plan zimske službe” kojim je obuhvaćeno slijedeće:

 • putna mreža svake oblasti podjeljena je prema prioritetima održavanja;
 • teritorijalnu organizaciju punktova zimske službe i način komunikacije sa ostalim učesnicima u zimskom održavanju puteva;
 • predviđa potreban broj mehanizacije, radne snage i abrazivnog materijala;
 • daje okvirnu procjenu troškova zimskog održavanja.