​LAKTAŠI, 29. maja – Vlada Republike Srpske napravila je Uredbu kojom se utvrđuju uslovi i način dodjele sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima, na teritoriji Republike Srpske, a sve u cilju podsticanja razvoja domaćeg turizma.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi Ministarstvo trgovine i turizma dodjelom turističkih vaučera.

Podsjećaju da vrijednost vaučera iznosi 100 KM i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik vaučera može jednom u toku 2020. godine koristiti za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.

“Vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo na osnovu koga korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj,  bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga”, navedeno je u Uredbi.

U nastavku smo izdvojili nekoliko članova koji objašnjavaju na koji način će građani moći koristiti vaučere.

Vaučer se može iskoristiti za plaćanje:

 • Noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom, u korist jednog korisnika vaučera,
 • Noćenje sa doručkom u minimalnom trajanju  od četiri noćenja zaredom u korist dva korisnika vaučera i
 • Noćenje sa doručkom u minimalnom trajanju  od četiri noćenja zaredom u više ugostiteljskih objekata za smještaj, u korist dva korisnika vaučera, ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije.
 • Vaučer se može iskoristiti u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine.

Korisnik vaučera može biti svaki punoljetni građanin Republike Srpske bez obzira na visinu ličnih primanja, koji ispunjava uslove iz ove uredbe za dodjelu vaučera.

Ministarstvo će uskoro objaviti Javni poziv za dostavu prijave radi učešća u realizaciji šeme dodjele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima.

Pravo učešća na Javnom pozivu ima:

 • ugostitelj koji je uredno izmirio poreske obaveze i ima najmanje četiri  zaposlena radnika i
 • turistička agencija, nosilac Licence Ministarstva koja je uredno izmirila poreske obaveze.

Po objavljivanju spisak ugostitelja, Ministarstvo će objaviti Javni poziv građanima Republike Srpske za podnošenje prijava za dodjelu vaučera.

Prijava za vaučer će sadržavati:

 • ime i prezime podnosioca prijave,
 • jedinstveni matični broj građana (JMBG) podnosioca prijave,
 • mjesto i adresu prebivališta podnosioca prijave,
 • kontakt telefon,
 • naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija smještaja, kao i  naziv turističke agencije ukoliko je rezervacija smještaja učinjena posredstvom agencije,
 • period rezervacije smještaja i
 • izjavu kojom podnosilac prijave za vaučer pod materijalnom odgovornošću garantuje da su podaci iz prijave tačni i istiniti.

Uz prijavu na vaučer dostavlja se potvrda o rezervaciji smještaja i kopija lične karte ili pasoša podnosioca prijave.

“Razmatranje broja prijava za vaučer ograničen je raspoloživim sredstvima Kompezacionog fonda Republike Srpske i rangiranje prijava za vaučer vršiće se na osnovu datuma i vremena njihovog prijema  u Ministarstvu, odnosno sa danom njihovog unosa u elektronsku aplikaciju”, navedeno je u Uredbi.

Takođe, stoji i da je ugostitelj dužan da usluge smještaja (noćenje sa doručkom) pruži korisniku vaučera lično, u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji i koji posluje van mjesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i sa istim se može plaćati samo usluga smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom.

Ugostitelj, odnosno turistička agencija, najkasnije do 5-tog dana u mjesecu za prethodni mjesec u kojem je usluga smještaja realizovana,  Ministarstvu dostavlja objedinjen zahtjev za refundiranje sredstava po osnovu iskorištenih vaučera u prethodnom mjesecu.

Nezavisne