LAKTAŠI, 11. avgusta – Vlada Republike Srpske je usvojila Srednjoročni program poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti za period 2021-2025. godine kojim je, između ostalog predviđen katastarski premjer 14 katastarskih opština, od kojih su i katastarske opštine Glamočani i Trn na području opštine Laktaši.

Tim povodom, u prostorijama Opštinske uprave održan je sastanak zamjenika načelnika Opštine Laktaši, Darka Stankovića, sa predstavnicima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i predstavnicima izabranog izvođača radova premjera.

Prema projektnom zadatku i tehničkim specifikacijama predviđen je premjer polarnom i GNSS metodom mjerenja koje podrazumijevaju neposredna mjerenja terenskih geodetskih ekipa na terenu i komunikaciju sa imaocima prava na nepokretnostima. Obzirom na izabranu metodu katastarskog premjera, a u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske i ostalim podzakonskim aktima, obaveza imaoca prava na nepokretnostima je da izvrše propisno obilježavanje svojih nepokretnosti. Zakonom su propisane su i novčane kazne za pravna i fizička lica koja načine prekršaje, a koji se između ostalog odnose na izbjegavanje obaveze obilježavanja granica nepokretnosti i onemogućavanje poslova katastarskog premjera.

Cilj ovog radnog sastanka bio je upoznavanje sa predviđenim aktivnostima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u vezi sa katastarskim premjerom, te značaju i važnosti istih kako za samu Upravu i Vladu Republike Srpske, tako i za Opštinu Laktaše i njene građane. Članovi Stručnog tima za nadzor iznijeli su prijedloge ispravnog i najefikasnijeg daljeg informisanja građana o započetim aktivnostima i u skladu sa njima pravima i obavezama imalaca prava na nepokretnostima u smislu obilježavanja granica svojih nepokretnosti.

Izvor: Opština Laktaši


Novum
Novum
Novum
Novum