LAKTAŠI.08.maja- U skladu sa važećom Odlukom o radnom vremenu pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši, broj 7/15“) i Zaključkom načelnika o utvrđivanju radnog vremena u dane republičkih praznika, broj 08-140-9/17 od 21.04.2017. godine, mogu da rade:
09. maja 2017. godine
-1) u vremenu od 07:00 do 11:00 časova
-trgovinski objekti na malo sa pretežno prehrambenom robom i kiosci sa prehrambenom robom i novinama;
2) u vremenu od 07:00 do 12:00 časova
-frizerski i kozmetički saloni, privredni subjekti koji se bave automehaničarskom i vulkanizerskom djelatnosti i privredni subjekti koji se bave prometom poljoprivrednog repromaterijala;
3) u vremenu od 07:00 do 16:00 časova
-trgovine na malo pogrebnom opremom i cvijećem;
4) u vremenu od 00:00 do 24:00 časa
-pravna lica, i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih;
-trgovinski objekti, tipa „dragstor“, i
-trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aerodromu „Banja Luka“ Mahovljani.

laktasi
Ugostiteljski objekti, osim objekata u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši“, broj 8/11 i 6/14), u dane republičkih praznika mogu da rade jedan sat duže.
U cilju zadovoljavanja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, civilna zaštita, zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika, dužni su da rade u obimu koji zadovoljava nesmetano pružanje ovih usluga.
Svi subjekti koji rade u dane praznika dužni su da poštuju odredbe Zakona o radu i drugih propisa kojima se reguliše plata i druga prava radnika za vrijeme praznika.