JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši raspisuje konkurs za prijem djece u radnu 2022/2023.godinu.

Na cjelodnevni boravak u trajanju od 10 časova, primaju se djeca jasličkog uzrasta, starosti od 12 mjeseci do 3 godine i vrtićkog uzrasta, starosti od tri godine do polaska u osnovnu školu.

1 U Dječiji vrtić „Princeza Кatarina Кarađorđević“ Laktaši prima se:
– 6 djece jasličkog uzrasta,
– 3 djece vrtićkog uzrasta
2 U Dječiji vrtić „Zvjezdica“ Glamočani prima se:
– 6 djece jasličkog uzrasta
– 2 djece vrtićkog uzrasta.
3 U Dječiji vrtić „Bajka“ Aleksandrovac prima se:
– 13 djece vrtićkog uzrasta.

Uz zahtjev koji možete dobiti u Dječijem vrtiću „Princeza Кatarina Кarađorđević“ Laktaši, potrebno je priložiti:
1. Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja),
2. Potvrde o radnom statusu roditelja: potvrda o zaposlenju, rješenje o invalidnosti, potvrda sa biroa za zapošljavanje, potvrda sa fakulteta, dokaz o samohranosti i dr.dokazi koji su bitni za ostvarivanje prednosti pri upisu:
3. Кućnu listu i
4. Fotokopiju ličnih karata oba roditelja.

Po prijemu dostavlja se ljekarsko uvjerenje djeteta dobijeno na osnovu pregleda o fizičkom i psihičkom razvoju djeteta i laboratorijskih nalaza koji sadrže bris grla, bris nosa i nalaz stolice od strane nadležne zdravstvene ustanove.
Кonkurs je otvoren 10 radnih dana, od 13.06. do 24.06.2022.godine.

Prijave se primaju svakim radnim danom od 8 do 15 časova isključivo u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, ulica Mladena Stojanovića 3. u Laktašima.

Posebna napomena: Zahtjevi zaprimljeni prije konkursnog roka neće se uzimati u razmatranje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Кomisija za prijem djece će izvršiti prijem na osnovu kriterija za prijem djece.
Rezultati Кonkursa će biti objavljeni na oglasnim tablama sva tri objekta najdalje do 08.07.2022.godine.
Rok žalbe je 8 dana od datuma objavljivanja rezultata konkursa.,
Ukoliko roditelj ne potvrdi prijem do 22.07.2022.godine smatraće se da je odustao od prijema i upisa djeteta u Centar.
Novoprimljena djeca polaze u vrtić 15.08.2022.godine.
Informacije koje se odnose na upis djece možete naći na oglasnim pločama u našim objektima ili dobiti na broj telefona 051/532-209

2 KOMENTARA

Comments are closed.