LAKTAŠI, 23. aprila – Na današnji dan, prije 73 godine, oslobođeni su Laktaši. Tokom Drugog svjetskog rataLijevče polje, uključujući i Čardačane, pomagalo je operacije 14. srednjobosanske udarne brigade širom Srednje Bosne. Bila je i jedno od perifernih poprišta borbi za oslobođenje Prnjavora.

Spomenik laktasi

Obavještajna služba 11. krajiške divizije je, prije podne 17. novembra, uočila jaču grupaciju četnika u rejonu Devetine – Čardačani – Boškovići (kod Laktaša), pa je komandant Divizije, prije odlaska za Prnjavor, naredio 5. kozaračkoj da se sa 1. i 3. bataljonom napadne tu četničku jedinicu, sa istoka, iz pravca Kokora i Hrvaćana. Četrnaesta brigada je napala četnike sa juga, prilazeći im iz pravca Crnog vrha. Do početka napada, trebalo je da se jedan njen bataljon probije u rejon “Table” (između Klašnica i Čardačana), da bi se četnicima spriječilo povlačenja u Klašnice (kod Laktaša), kada se pred napadom 5. brigade i ostalih bataljona 14. brigade počnu bježati. Tamo su inače kuda uvijek bježali kada su na tom prostoru bili napadnuti.

Ranjenici 14. brigade su oko nove 1944. godine otpremanini su Divizijsku bolnicu, koja se nalazila u Šipragama. Neprijateljska ofanziva je ostatak Brigade odbacila prema Karauli i Turbetu, zapadno od Travnika. Tada se očekivalo da će se neprijatelj, preko Krčmarica, ići za Sltinu pa je minirano nekoliko skladišta sa artiljerijskom i minobacačkom municijom. Detonacije su bile tako snažne da su borce, koji su bili udaljeni i nekoliko stotina metara, obarale u snijeg. Štab brigade, 2. bataljon i Prnjavorski partizanski odred zadržali su se 3. januara na Krčmaricama oko puta Trapisti – Slatina. U njihov sastav je pred veče uključen i 1. bataljon Brigade, bez čete i prištapskih dijelova. Ovaj dio Brigade se zatim premjestio na područje sela Čardačani i Boškovići, gdje se već nalazio 3. bataljon. Zbog nedostatka sredstava veze, nije otišla na prostor Martinac – Nožičko – Srbac, kako je ranije naredio Štab divizije (28. decembra 1943.).

O svemu ovome svjedoči i naš sugrađanin, devedesetogodišnjak, Živko Kresojević.

 

 

 

31178446_1914254558606932_4110308449873559552_n

31183545_1914254535273601_4359409968856694784_n

 

 

 

 

 

Wikipedia