LAKTAŠI, 07. septembra – Bivši i sadašnji učenici, nastavnici i mještani obilježili su u Drugovića kod Laktaša 150 godina od izgradnje škole i početka nastave, koja nije prekidana ni u ratnim vremenima.

Bivsi-ucenic-i-i-ucitelji-u-Drugovicima-foto-Milan-Pilipovic

Oni su u monografiji „Svetiljka uništila mrak” koju su predstavili na velikoj i bogatoj svečanosti, smjestili mnoga svjedočanstva, dokumente, sjećanja u riječi i slici. Za­slu­gom Va­se Pe­la­gi­ća da­vne 1868. go­di­ne u ovom la­kta­škom se­lu otvo­re­na je prva „Srpska na­ro­dna ško­la”. Kroz bur­na vre­me­na, zajedno sa svojim učiteljima i đacima, pro­la­zi­la je i ško­la. Još se pre­pri­ča­va ka­ko su je za vrije­me bu­ne pro­tiv Tu­ra­ka zapali­li mje­šta­ni da se tur­ska voj­ska ne bi ulogorila pod njenim krovom.

Ovom publikacijom koju je uredio Živko Vujić, a glavninu materijala prikupili Živko Radujković, Ružica Rajić, Novislav Tepić, Dragojla Popović, Nedjeljka Vukičević, Ana Mijatović i Dejana Stegić, osvjetljen je vijek i po školstva u ovom laktaškom selu.

– Vrijeme pamti i kazuje da je škola otvorena deceniju prije austrugarske okupacije BiH. Preživjela je dvije carevine, osmanlijsku i austrougarsku, dvije kraljevine (SHS i Kraljevinu Jugoslaviju) NDH, a potom Jugoslaviju i zakoračila u RS. Države i vlasti su se mijenjale, samo je naša škola sve njih nadživjela – rečeno je na svečanosti u Drugovićima.

Pismo u ime mnogih generacija učenika pročitao je Mladen Bundalo, najstariji učenik škole u Drugovićima. On je u školu pošao 1936. godine, a završio u proljeće 1940. godine.

Foto Milan Pilipović/RAS Srbija

Mladen Bundalo, najstariji učenik Osnovne škole u Drugovićima.

– Imam još dva vršnjaka, Branka Mihajlovića i Milorada Railića, ali ja sam po danu i mjesecu stariji od njih. Moj otac Spasoje pošao je u istu školu 1900. godine. Pričao nam je da je bilo mnogo đaka iz susjednih Koljana, Hrvaćana, Milosavaca, Miloševaca i Čardačana – prisjetio se Bundalo rekavši da su školu većinom pohađali dječaci, a djevojčice malo ili nikako.

– Moja sestra Krstina je rođena 1924. godine, ali ni ona ni njene vršnjakinje nisu išle u školu. Kasnije, to se mijenjalo u pravom smjeru – rekao je Bundalo.

Bivši učenici Miroslav Radujković i Ratko Bundalo sjećaju se svojih školskih dana u školi u Drugovićima.

– Odnos prema nastavi, učiteljima i domaćim zadacima bio je veoma odgovoran. Nismo smjeli prekršiti pravila ponašanja niti doći bez domaćeg zadatka. U učionicama nije bilo galame, pažljivo smo slušali predavanja, a učitelji su za nas, kao i za naše roditelje, bili vrhovni autoriteti – saglasni su Miroslav i Ratko.

 

Drugovići su sada po­dru­čno odjeljenje Osno­vne ško­le „Ho­lan­di­ja” iz Sla­ti­ne. Direktor Novislav Tepić kaže da je tradicija škole veoma značajna za istoriju i obrazovanje cijelog kraja i RS jer pokazuje da su Srbi davno shvatili dalekosežnu ulogu škole. Zato su je vjerno čuvali, branili, gradili i unapređivali njene temelje znanja.

 

Foto Milan Pilipović/RAS Srbija

 

– Razumjevanjem vlasti RS, ministra i Ministarstva prosvjete i kulture RS, škola u Drugovićima nije ugašena zbog značaja za naše školstvo – rekao je Tepić.

Da­nas ovu ško­lu po­ha­đa sa­mo osam uče­ni­ka, u ta­ko­zva­noj nepodjeljenoj nas­ta­vi od dru­gog do pe­tog razreda. Me­đu­tim, mje­šta­ni Dru­go­vi­ća bore se da škola, zauvijek živi, ispunjena grajom učenika, novim lekcijama i godinama uspjeha.

U školskim klupama ovog septembra mjesta u klupama su zauzeli prvaci Damjan Jovanović i Jovana Crnadak, drugi razred pohađaju Nikolina Sikimić i Stefan Jovanović, trećeg nema, četvrti su Tamara Stegić, Aleksandra Zarić i Milan Trkuljak, a peti razred je Aleksa Manojlović. U školi je zaposlena učiteljica Dejana Stegić.

Vijesti požutjelih novina

„Srpski Vjesnik”, list za politiku, prosvjetu i privredu iz Mostara je u subotu 8. septembra 1901. godine objavio tekst „Zabava u korist srpske škole”. Navedeno je da su u Drugovićima vjernici priredili hramovnu slavu i večernju zabavu u korist svoje srpske škole.

Nastupili su učenici, pjevači i recitatori, Radojka Opačić, Slavko Simić, Zorka Popović, Branko Bojić, Jelena Koprenović. U časopisu „Otadžbina” od 7. septembra 1907. godine opisana je hramovna slava u Drugovićima, kojoj je prethodilo izvođenje pozorišnog komada  „Običan čovjek” od Branislava Nušića. Prihod i sa ovog programa namjenjen je za uređenje školske zgrade.

 

 

Srpskainfo